Październik — miesiąc misyjny

1 paź­dzier­ni­ka obcho­dzić będzie­my w naszym Zako­nie świę­to św. Tere­sy od Dzie­ciąt­ka Jezus. Tego dnia roz­pocz­nie się rów­nież usta­no­wio­ny przez Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka Nad­zwy­czaj­ny Mie­siąc Misyj­ny. Będzie on prze­ży­wa­ny w Koście­le na całym świe­cie pod hasłem: „Ochrzcze­ni i posła­ni.

1 paź­dzier­ni­ka obcho­dzić będzie­my w naszym Zako­nie świę­to św. Tere­sy od Dzie­ciąt­ka Jezus. Tego dnia roz­pocz­nie się rów­nież usta­no­wio­ny przez Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka Nad­zwy­czaj­ny Mie­siąc Misyj­ny. Będzie on prze­ży­wa­ny w Koście­le na całym świe­cie pod hasłem: „Ochrzcze­ni i posła­ni. Kościół Chry­stu­sa z misją w świe­cie”. Wie­rzy­my, że św. Tere­sa z Lisieux, Patron­ka Misji, będzie w tym cza­sie szcze­gól­nie reali­zo­wać powo­ła­nie prze­ży­wa­nia swo­je­go nie­ba na zie­mi i jed­no­czyć się z Kościo­łem w modli­twie za tych, któ­rzy nio­są Chry­stu­so­wą Ewan­ge­lię tam, gdzie ona jesz­cze nie dotar­ła.

„Wspie­raj­my dzie­ło misyj­ne codzien­ną modli­twą różań­co­wą i Komu­nią Świę­tą. Weź­my udział w tro­sce Ojca Świę­te­go przez hoj­ne wspar­cie finan­so­we jego misyj­nych pla­nów. Orga­ni­zuj­my spo­tka­nia z misjo­na­rza­mi, wysta­wy, misyj­ne kon­fe­ren­cje i kate­che­zy. Niech nasze rodzi­ny, a przez nie cały Kościół w Pol­sce rado­śnie i owoc­nie prze­ży­je Nad­zwy­czaj­ny Mie­siąc Misyj­ny!”

Z listu Bisku­pów Pol­skich