Zakonne Uroczystości

W lip­cu tego roku nasza wspól­no­ta prze­ży­wa­ła dwie waż­ne uro­czy­sto­ści. Naj­pierw 6 lip­ca w habit kar­me­li­tań­ski zosta­ła oble­czo­na nasza sio­stra nowi­cjusz­ka – s. Maria Józe­fi­na od Trój­cy Świę­tej, któ­rą będzie­my wspie­rać modli­twą w dobrym przy­go­to­wa­niu się przez czas nowi­cja­tu do zło­że­nia ślu­bów zakon­nych.

W lip­cu tego roku nasza wspól­no­ta prze­ży­wa­ła dwie waż­ne uro­czy­sto­ści. Naj­pierw 6 lip­ca w habit kar­me­li­tań­ski zosta­ła oble­czo­na nasza sio­stra nowi­cjusz­ka – s. Maria Józe­fi­na od Trój­cy Świę­tej, któ­rą będzie­my wspie­rać modli­twą w dobrym przy­go­to­wa­niu się przez czas nowi­cja­tu do zło­że­nia ślu­bów zakon­nych.

Nato­miast 27 lip­ca świę­to­wa­ły­śmy zło­ty Jubi­le­usz Ślu­bów s. Tere­sy od Nie­po­ka­la­ne­go Ser­ca Maryi. Z ser­ca każ­dej z nas popły­nę­ła modli­twa uwiel­bie­nia i dzięk­czy­nie­nia za łaski tych pięć­dzie­się­ciu lat ofiar­ne­go życia naszej sio­stry w ukry­ciu klau­zu­ry. Życzy­my Sio­strze dużo siły i rado­ści na dal­sze lata wędrów­ki wewnętrz­nej na szczyt Kar­me­lu.