Adwent

„Ape­ria­tur ter­ra…” – „moja zie­mia” musi się otwo­rzyć i zro­dzić Zba­wi­cie­la wszyst­kim, któ­rzy Go ode mnie ocze­ku­ją… Iluż ludzi cze­ka, abym był dla nich ulgą, pocie­chą, rado­ścią, pomo­cą! Niech się otwo­rzy moja zie­mia, moje myśli, uczu­cia, ser­ce, usta, oczy… Niech spoj­rzą życz­li­wie, jak gdy­by bra­ły blask z oczu Mat­ki Pięk­nej Miło­ści, w któ­rej zakwitł „Kwiat z różdż­ki Jessego.”

Sł. B. Ste­fan Kar­dy­nał Wyszyński

Ser­decz­nie zapra­sza­my na Msze św. Rorat­nie w naszej kapli­cy – w dni powsze­dnie o godz. 6.30.