Zaproszenie na Pasterkę

Jak co roku, w Wigi­lię Boże­go Naro­dze­nia o godz. 24.00 w naszej kapli­cy spra­wo­wa­na będzie Paster­ka, w cza­sie któ­rej modlić się będzie­my w inten­cji wszyst­kich krew­nych, przy­ja­ciół i dobro­czyń­ców nasze­go klasz­to­ru, dla żyją­cych pro­sząc o wszel­kie potrzeb­ne łaski, a dla zmar­łych o życie wiecz­ne. Ser­decz­nie zapraszamy.