Zakończenie Starego Roku

31 grud­nia 2023 r. o godz. 22.30 zapra­sza­my do udzia­łu w nabo­żeń­stwie dzięk­czyn­no-prze­bła­gal­nym na zakoń­cze­nie Sta­re­go Roku. Tuż po nim, o godz. 23.00 zosta­nie odpra­wio­na Msza św.