Triduum Paschalne

Zapra­sza­my do udzia­łu w litur­gii Tri­du­um Pas­chal­ne­go w naszej kaplicy.

Wiel­ki Czwar­tek   Msza Wie­cze­rzy Pań­skiej — 17.00

Wiel­ki Pią­tek   Litur­gia Męki Pań­skiej — 15.00

Wiel­ka Sobo­ta   Wigi­lia Pas­chal­na — 21.00

Zapra­sza­my rów­nież do nawie­dze­nia Gro­bu Pań­skie­go i Ado­ra­cji Pana Jezu­sa w Naj­święt­szym Sakramencie.