Wielki Post

W Śro­dę Popiel­co­wą roz­po­czy­na­my okres Wiel­kie­go Postu. Pozwól­my Ducho­wi Świę­te­mu wypro­wa­dzić nas na pusty­nię, gdzie od Jezu­sa będzie­my się uczyć, jak mocą Sło­wa Boże­go prze­ciw­sta­wiać się poku­som złe­go ducha. 

Zapra­sza­my do odwie­dze­nia stro­ny inter­ne­to­wej naszej Pro­win­cji, gdzie moż­na zna­leźć roz­wa­ża­nia, któ­re pomo­gą w dobrym prze­ży­ciu cza­su Wiel­kie­go Postu i przy­go­to­wa­niu się do obcho­dze­nia tajem­ni­cy Męki, Śmier­ci i Zmar­twych­wsta­nia Chrystusa:

https://karmelicibosi.pl/