Zapraszamy na Uroczystość
Matki Bożej Szkaplerznej

Zbli­ża się Uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny z Góry Kar­mel, głów­nej Patron­ki Nasze­go Zakonu.

Ser­decz­nie zapra­sza­my do udzia­łu w Eucha­ry­stii 16 lip­ca o godz. 17.30. Będzie ona spra­wo­wa­na pod prze­wod­nic­twem J. E. Ks. Bisku­pa Senio­ra Wie­sła­wa Aloj­ze­go Meringa.

Poran­na Msza św. w tym dniu o godz. 6.30.

Po Mszy św. będzie moż­na przy­jąć szka­plerz świę­ty, znak macie­rzyń­skiej miło­ści Maryi oraz nasze­go zawie­rze­nia Jej Nie­po­ka­la­ne­mu Sercu.