Zapraszamy na Uroczystość
Matki Bożej Szkaplerznej

Zbli­ża się Uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny z Góry Kar­mel, głów­nej Patron­ki Nasze­go Zakonu.

 

We wto­rek 16 lip­ca będzie­my prze­ży­wać Uro­czy­stość Mat­ki Bożej z Góry Kar­mel. Zapra­sza­my na Mszę św. o godz. 17.30.

Poran­na Msza św. w tym dniu o godz. 6.30.

Po Mszy św. będzie moż­na przy­jąć szka­plerz świę­ty, znak macie­rzyń­skiej miło­ści Maryi oraz nasze­go zawie­rze­nia Jej Nie­po­ka­la­ne­mu Sercu.