Aktualności

Wielki Post

W Śro­dę Popiel­co­wą roz­po­czy­na­my okres Wiel­kie­go Postu. Pozwól­my Ducho­wi Świę­te­mu wypro­wa­dzić nas na pusty­nię

czy­taj dalej

Adwent

„Ape­ria­tur ter­ra…” – „moja zie­mia” musi się otwo­rzyć i zro­dzić Zba­wi­cie­la wszyst­kim, któ­rzy Go ode mnie ocze­ku­ją…

czy­taj dalej

Październik — miesiąc misyjny

1 paź­dzier­ni­ka obcho­dzić będzie­my w naszym Zako­nie świę­to św. Tere­sy od Dzie­ciąt­ka Jezus. Tego dnia roz­pocz­nie się rów­nież usta­no­wio­ny przez Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka Nad­zwy­czaj­ny Mie­siąc Misyj­ny. Będzie on prze­ży­wa­ny w Koście­le na całym świe­cie pod hasłem: „Ochrzcze­ni i posła­ni.

czy­taj dalej