Aktualności

Adwent

„Ape­ria­tur ter­ra…” – „moja zie­mia” musi się otwo­rzyć i zro­dzić Zba­wi­cie­la wszyst­kim, któ­rzy Go ode mnie ocze­ku­ją…

czy­taj dalej

Październik — miesiąc misyjny

1 paź­dzier­ni­ka obcho­dzić będzie­my w naszym Zako­nie świę­to św. Tere­sy od Dzie­ciąt­ka Jezus. Tego dnia roz­pocz­nie się rów­nież usta­no­wio­ny przez Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka Nad­zwy­czaj­ny Mie­siąc Misyj­ny. Będzie on prze­ży­wa­ny w Koście­le na całym świe­cie pod hasłem: „Ochrzcze­ni i posła­ni.

czy­taj dalej

Zakonne Uroczystości

W lip­cu tego roku nasza wspól­no­ta prze­ży­wa­ła dwie waż­ne uro­czy­sto­ści. Naj­pierw 6 lip­ca w habit kar­me­li­tań­ski zosta­ła oble­czo­na nasza sio­stra nowi­cjusz­ka – s. Maria Józe­fi­na od Trój­cy Świę­tej, któ­rą będzie­my wspie­rać modli­twą w dobrym przy­go­to­wa­niu się przez czas nowi­cja­tu do zło­że­nia ślu­bów zakon­nych.

czy­taj dalej