Rękodzieło

W Kar­me­lu modli­twa i pra­ca har­mo­nij­nie się prze­pla­ta­ją. Choć modli­twa w dosłow­nym zna­cze­niu (Msza świę­ta, Litur­gia Godzin, modli­twa myśl­na, róża­niec, czy­ta­nie ducho­we) zaj­mu­je oko­ło sied­miu godzin dzien­nie, nie ozna­cza to, że czas pra­cy jest cza­sem zapo­mnie­nia o trwa­niu w Bożej obec­no­ści. Nawet naj­bar­dziej pro­za­icz­ne zaję­cia, jak goto­wa­nie i sprzą­ta­nie, a tak­że odpo­czy­nek, powin­ny być prze­peł­nio­ne modli­tew­nym skupieniem.

Poza typo­wy­mi obo­wiąz­ka­mi domo­wy­mi i pra­cą w ogro­dzie, zaj­mu­je­my się rów­nież malo­wa­niem ikon, szy­ciem szat litur­gicz­nych, bie­li­zny kie­li­cho­wej, sztan­da­rów itp. Wyko­nu­je­my tak­że figur­ki gip­so­we i wosko­we, świe­ce, różań­ce, kart­ki okolicznościowe.