Mnisz­ki Bose

Zako­nu Naj­święt­szej Maryi Panny
z Góry Karmel

Klasz­tor Sióstr Kar­me­li­ta­nek Bosych
we Włocławku

ul. Kościel­na 10
87–800 Wło­cła­wek
karmel@diecezja.wloclawek.pl
wloclawek.karmel@o2.pl

tel. 54 235 52 63

Ci, któ­rzy otrzy­ma­li dar naśla­do­wa­nia Chry­stu­sa przez kon­se­kra­cję, powin­ni o Nim świad­czyć swo­im prze­mie­nio­nym życiem… podą­ża­jąc ku nie­bie­skiej Ojczyź­nie i ku Świa­tłu, któ­re nie zna zmierzchu.

św. Jan Paweł II

Kim są
Siostry Karmelitanki Bose?

To skró­co­na nazwa Mni­szek Bosych Zako­nu Naj­święt­szej Maryi Pan­ny z Góry Kar­mel. Jest to zakon kon­tem­pla­cyj­ny, klau­zu­ro­wy, w spo­sób szcze­gól­ny poświę­co­ny czci Mat­ki Bożej. Sym­bo­lem jego maryj­no­ści stał się sze­ro­ko roz­po­wszech­nio­ny w Koście­le szka­plerz karmelitański.

Pierw­szy klasz­tor kar­me­li­ta­nek bosych pod wezwa­niem św. Józe­fa zało­ży­ła św. Tere­sa od Jezu­sa w 1562 roku w Ávi­la, w Hisz­pa­nii. Powstał on jako odpo­wiedź na jej gorą­ce pra­gnie­nie przyj­ścia z pomo­cą Kościo­ło­wi i jego kapła­nom w ich pra­cy dla zba­wie­nia dusz poprzez modli­twę, wyrze­cze­nie i dąże­nie do ewan­ge­licz­nej dosko­na­ło­ści. Ten sam cel tak­że dzi­siaj oży­wia wszyst­kie wspól­no­ty karmelitańskie.

Kar­mel Tere­zjań­ski łączy w har­mo­nij­ną całość usta­wicz­ną modli­twę i pra­cę oraz życie pustel­ni­cze ze wspól­no­to­wym. Każ­de­go dnia zbie­ra­my się w chó­rze zakon­nym (kapli­ca w klau­zu­rze), by uczest­ni­czyć w Eucha­ry­stii i Litur­gii Godzin. W obec­no­ści Jezu­sa Eucha­ry­stycz­ne­go odpra­wia­my też dwie godzi­ny modli­twy myśl­nej. Poza chó­rem naj­więk­szym naszym sank­tu­arium jest samot­ność celi. Życie modli­twy roz­cią­ga się na wszyst­kie nasze pra­ce i zaję­cia, któ­re są ciche i pro­ste, by umoż­li­wia­ły trwa­nie myślą i ser­cem przy Bogu. Nie ma sal wspól­nej pra­cy, pra­cu­je­my w samot­no­ści i mil­cze­niu. W duchu komu­nii sio­strza­nej codzien­nie zbie­ra­my się na tak zwa­ną „rekre­ację”, pod­czas któ­rej może­my poroz­ma­wiać, wyko­nu­jąc przy tym drob­ne pra­ce ręcz­ne. Życie wspól­no­to­we, wspo­ma­ga­jąc i wery­fi­ku­jąc naszą modli­twę, pozwa­la nam wzra­stać w miłości.

Zobo­wią­zu­jąc się do ści­słej klau­zu­ry, któ­rej sym­bo­lem są kra­ty, wyzby­wa­my się wszyst­kie­go, co nie pro­wa­dzi do Boga. Ści­sła klau­zu­ra nie oddzie­la nas od wspól­no­ty Kościo­ła, lecz raczej umiesz­cza w samym jego sercu.

Nie pro­wa­dzi­my żad­nej dzia­łal­no­ści zewnętrz­nej. Modli­twa i ofia­ra są wyłącz­nym apo­sto­la­tem kar­me­li­ta­nek bosych.

Aktualności

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie zna­le­zio­no szu­ka­nej stro­ny. Pro­szę spró­bo­wać innej defi­ni­cji wyszu­ki­wa­nia lub zlo­ka­li­zo­wać wpis przy uży­ciu nawi­ga­cji powyżej.

Klasztor
św. Józefa we Włocławku

Powstał na zapro­sze­nie ks. bisku­pa Jana Zarę­by, Ordy­na­riu­sza wło­cław­skie­go, jako fun­da­cja Kar­me­lu kali­skie­go. Dnia 26 grud­nia 1985 roku dzie­sięć sióstr przy­by­ło do Wło­cław­ka i zamiesz­ka­ło w małym domu w dziel­ni­cy Miche­lin. Wio­sną 1989 roku roz­po­czę­to budo­wę nowe­go klasz­to­ru przy uli­cy Kościel­nej 10, do któ­re­go wspól­no­ta prze­nio­sła się w maju 1991 r. Sio­stry pocho­dzą z róż­nych stron Pol­ski, lecz zgod­nie z cha­ry­zma­tem kar­me­li­tań­skim two­rzą jed­ną rodzi­nę, odda­ną bez resz­ty Kościo­ło­wi, słu­żąc swej die­ce­zji nie­ustan­ną modli­twą i ofia­rą życia. Jako spe­cjal­ną misję powie­rzo­no nowo przy­by­łym mnisz­kom modli­twę za wło­cław­skie semi­na­rium duchow­ne, w któ­rym nie­gdyś przy­go­to­wy­wał się do kapłań­stwa Słu­ga Boży Ste­fan Kar­dy­nał Wyszyń­ski. Wło­cła­wek jest tak­że miej­scem szcze­gól­ne­go kul­tu bł. Micha­ła Koza­la, męczen­ni­ka, bisku­pa tej die­ce­zji, któ­ry zgi­nął w obo­zie kon­cen­tra­cyj­nym w Dachau oraz bł. ks. Jerze­go Popie­łusz­ki, któ­re­go męczeń­stwo upa­mięt­nia Krzyż przy wło­cław­skiej tamie na Wiśle.

Klasz­tor w Miche­li­nie kon­ty­nu­uje tra­dy­cje Kar­me­lu lwow­skie­go. W gru­pie fun­da­to­rek przy­je­cha­ły tu sio­stry, któ­re do Kali­sza przy­by­ły w 1946 r. jako repa­triant­ki ze Lwowa. 

Uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny z Góry Kar­mel – 16 lip­ca – jest naj­więk­szym świę­tem nasze­go Zako­nu. Tego dnia gro­ma­dzą się w kapli­cach i kościo­łach kar­me­li­tań­skich czci­cie­le Mat­ki Bożej, a wszy­scy, któ­rzy tego pra­gną, mogą przy­jąć szka­plerz świę­ty – znak Jej szcze­gól­nej opieki.

Patro­nal­nym świę­tem nasze­go klasz­to­ru jest uro­czy­stość św. Józe­fa, Oblu­bień­ca NMP. Opie­kun Naza­re­tań­skiej Rodzi­ny jest ota­cza­ny przez sio­stry wiel­ką czcią i miło­ścią. Jego nie­zwy­kłej opie­ki doświad­czy­ła nasza wspól­no­ta pod­czas budo­wy klasz­to­ru i do dziś zwra­ca­my się do nie­go w róż­nych potrze­bach – przede wszyst­kim ducho­wych, ale i doty­czą­cych codzien­ne­go życia.