Zbli­ża się Uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny z Góry Kar­mel, głów­nej Patron­ki Nasze­go Zakonu.

czy­taj dalej