31 grud­nia 2023 r. o godz. 22.30 zapra­sza­my do udzia­łu w nabo­żeń­stwie dzię­k­czy­n­no-prze­­bła­­ga­l­nym na zakoń­cze­nie Sta­re­go Roku.

czy­taj dalej