Aktualności

Wielki Post

W Śro­dę Popiel­co­wą roz­po­czy­na­my okres Wiel­kie­go Postu. Pozwól­my Ducho­wi Świę­te­mu wypro­wa­dzić nas na pustynię

czy­taj dalej

Adwent

„Ape­ria­tur ter­ra…” – „moja zie­mia” musi się otwo­rzyć i zro­dzić Zba­wi­cie­la wszyst­kim, któ­rzy Go ode mnie oczekują… 

czy­taj dalej