Msze Święte

Msza świę­ta w naszej kapli­cy jest spra­wo­wa­na:
w dni powsze­dnie o godz. 6:30
w nie­dzie­le i uro­czy­sto­ści o godz. 7:30

Zapra­sza­my rów­nież do uczest­nic­twa w Litur­gii Godzin:

6:00 — Jutrznia

8:00 — Modli­twa przedpołudniowa

11:15 — Modli­twa południowa

14:00 — Modli­twa popołudniowa

16:45 — Nieszpory

20:00 — Kompleta

21:15 — Godzi­na Czytań

Jest tak­że moż­li­wość zatrzy­ma­nia się na oso­bi­stą modli­twę w ciszy oraz na dni skupienia.