Intencje modlitewne

Choć ukry­te za klau­zu­rą, jeste­śmy zjed­no­czo­ne z wszyst­ki­mi cier­pią­cy­mi i radu­ją­cy­mi się. Modli­twa wsta­wien­ni­cza jest szcze­gól­nym rysem powo­ła­nia kar­me­li­tan­ki. Sta­ra­my się zawsze nosić w ser­cu i przed­sta­wiać Bogu inten­cje całe­go Kościo­ła i świa­ta, a szcze­gól­nie tych wszyst­kich, któ­rzy pro­szą nas o modlitwę.