Galeria

Klau­zu­ra jest nie­zwy­kle uprzy­wi­le­jo­wa­ną prze­strze­nią łaski. Tu obja­wia się dzia­ła­nie Pana w bar­dzo inten­syw­ny spo­sób, dzia­ła­nie, któ­re prze­mie­nia i upo­dab­nia do Boga. Tu też dzie­je się mała histo­ria zba­wie­nia, poprzez wewnętrz­ną zie­mię czło­wie­czeń­stwa, aż do „zie­mi obie­ca­nej”. Klau­zu­ra jest sama w sobie opusz­cze­niem dóbr tego świa­ta, jest teo­lo­gicz­nym wyj­ściem, jest zmie­rza­niem do innej ojczy­zny. W prze­strze­ni klau­zu­ry Bóg skła­da swe tajem­ni­ce, reali­zu­je część swe­go pla­nu zbaw­cze­go, obda­rza swą świętością.

o. Marian Zawa­da OCD, Zaślu­bi­ny z samotnością

Klasztor

Modlitwa

Praca

Ogród