Rekolekcje karmelitańskie online

Rekolekcje karmelitańskie online

Ojco­wie kar­me­li­ci bosi po raz kolej­ny zapra­sza­ją do wspól­ne­go prze­ży­cia reko­lek­cji wielkopostnych. 

Bez­płat­na rejestracja:

www.rekolekcje-online.karmel.at

W każ­dy pią­tek Wiel­kie­go Postu oso­by zare­je­stro­wa­ne będą otrzy­my­wa­ły roz­wa­ża­nia i modli­twy odno­szą­ce się do nie­dziel­nej Ewan­ge­lii oraz do tek­stów naszych Świę­tych, pogłę­bia­ją­ce temat Boże­go Miłosierdzia.