Zapraszamy na uroczystość Matki Bożej z Góry Karmel oraz Nowennę przygotowującą do tej uroczystości

Zapraszamy na uroczystość
Matki Bożej z Góry Karmel
oraz Nowennę przygotowującą
do tej uroczystości

Zbli­ża się Uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny z Góry Kar­mel, głów­nej Patron­ki Nasze­go Zakonu.

Ser­decz­nie zapra­sza­my do udzia­łu w Eucha­ry­stii 16 lip­ca o godz. 17.30, któ­ra będzie spra­wo­wa­na pod prze­wod­nic­twem J. E. Ks. Bisku­pa Wie­sła­wa Aloj­ze­go Meringa.

Poran­na Msza św. w tym dniu o godz. 6.30.

Po Mszy św. będzie moż­na przy­jąć szka­plerz świę­ty, znak macie­rzyń­skiej miło­ści Maryi oraz nasze­go zawie­rze­nia Jej Nie­po­ka­la­ne­mu Sercu.

W ramach przy­go­to­wań do Uro­czy­sto­ści, od 7 lip­ca o godz. 6.30 Msza św. i Nowenna.

Wielki Post

Wielki Post

W Śro­dę Popiel­co­wą roz­po­czy­na­my okres Wiel­kie­go Postu. Pozwól­my Ducho­wi Świę­te­mu wypro­wa­dzić nas na pusty­nię, gdzie od Jezu­sa będzie­my się uczyć, jak mocą Sło­wa Boże­go prze­ciw­sta­wiać się poku­som złe­go ducha. 

Zapra­sza­my do odwie­dze­nia stro­ny inter­ne­to­wej naszej Pro­win­cji, gdzie moż­na zna­leźć roz­wa­ża­nia, któ­re pomo­gą w dobrym prze­ży­ciu cza­su Wiel­kie­go Postu i przy­go­to­wa­niu się do obcho­dze­nia tajem­ni­cy Męki, Śmier­ci i Zmar­twych­wsta­nia Chrystusa:

https://karmelicibosi.pl/

Zaproszenie na Pasterkę

Zaproszenie na Pasterkę

Jak co roku, w Wigi­lię Boże­go Naro­dze­nia o godz. 24.00 w naszej kapli­cy spra­wo­wa­na będzie Paster­ka, w cza­sie któ­rej modlić się będzie­my w inten­cji wszyst­kich krew­nych, przy­ja­ciół i dobro­czyń­ców nasze­go klasz­to­ru, dla żyją­cych pro­sząc o wszel­kie potrzeb­ne łaski, a dla zmar­łych o życie wiecz­ne. Ser­decz­nie zapraszamy.

Adwent

Adwent

„Ape­ria­tur ter­ra…” – „moja zie­mia” musi się otwo­rzyć i zro­dzić Zba­wi­cie­la wszyst­kim, któ­rzy Go ode mnie ocze­ku­ją… Iluż ludzi cze­ka, abym był dla nich ulgą, pocie­chą, rado­ścią, pomo­cą! Niech się otwo­rzy moja zie­mia, moje myśli, uczu­cia, ser­ce, usta, oczy… Niech spoj­rzą życz­li­wie, jak gdy­by bra­ły blask z oczu Mat­ki Pięk­nej Miło­ści, w któ­rej zakwitł „Kwiat z różdż­ki Jessego.”

Sł. B. Ste­fan Kar­dy­nał Wyszyński

Ser­decz­nie zapra­sza­my na Msze św. Rorat­nie w naszej kapli­cy – w dni powsze­dnie o godz. 6.30.